Het ouderlijk gezag wordt door ouders gezamenlijk of door één van de ouders uitgeoefend. Het gezag heeft betrekking op de persoon van de minderjarige, het bewind over diens vermogen en zijn vertegenwoordiging in burgerlijke handelingen, zowel in als buiten rechte. Het ouderlijk gezag omvat de plicht en het recht van de ouder om zijn minderjarig kind te verzorgen en op te voeden. Ouderlijk gezag ontstaat in sommige gevallen automatisch, bijvoorbeeld bij een meerderjarige alleenstaande moeder door de geboorte. In andere gevallen kan de rechter beslissen dat (gezamenlijk) gezag tot stand komt. Bijvoorbeeld indien de vader niet met de moeder gehuwd is en de moeder geen toestemming verleent om gezamenlijk met het gezag belast te worden. Een ouder kan ook tezamen met een niet ouder belast worden met het gezag, dit is bijvoorbeeld aan de orde indien een ouder samen met een familielid of een nieuwe partner de zorg draagt over het kind en de andere ouder geen gezag heeft. In dergelijke gevallen dient een verzoekschrift bij de rechtbank ingediend te worden waarbij wij u kunnen bijstaan. Het gezamenlijk ouderlijk gezag is het uitgangspunt, indien in de wet genoemde uitzonderingsgevallen aan de orde zijn, kan de rechter het verzoek afwijzen. Wij kunnen u terzake adviseren en een verzoek bij de rechtbank indienen.

Indien u niet gehuwd bent maar wel samen een kind heeft, kunt u bij overeenstemming het gezamenlijk gezag zelf tot stand doen komen door daartoe en verzoek te doen bij de rechtbank dan wel via Digi-D het gezamenlijk gezag aan te vragen.

Contactgegevens

Allersma & Wierts Advocaten

Zuiderpark 16
9724 AG Groningen

Telefoon: 050 - 589 31 90
Fax: 050 - 311 26 64

*Aan de op deze site opgenomen informatie kunnen geen rechten worden ontleend.