Het betref hier de verplichting tot het verschaffen van levensonderhoud voor bijvoorbeeld (stief)kinderen, ouders en ex-echtgenoten. De regeling geldt niet voor ex-samenwoners. Ex-samenwoners kunnen wel een dergelijke verplichting overeenkomen in een samenlevingscontract.

De hoogte van de alimentatie is afhankelijk van de behoefte van de alimentatiegerechtigde en de draagkracht van de alimentatieplichtige. Het recht op alimentatie hangt af van de individuele omstandigheden van partijen. Indien hun situatie wijzigt, kan dat inhouden dat de te betalen of te ontvangen alimentatie gewijzigd kan worden. Denk hierbij o.a. aan een lager inkomen, een nieuw huwelijk, een andere baan alsook de geboorte van een kind. Mocht zich in uw geval een wijziging van omstandigheden voordoen en wenst u daarom wijziging van de alimentatieverplichting of van het te ontvangen alimentatiebedrag, dan dient u de wijziging bij de rechter onder de aandacht te brengen. Wellicht dat het zin heeft de kwestie in onderling overleg te regelen, maar indien dat niet lukt, is het zaak zo spoedig mogelijk een wijzigingsverzoek aan de rechter voor te leggen omdat in de meeste gevallen de wijziging wordt toegekend per datum indiening verzoekschrift en dus meestal niet met terugwerkende kracht. 

Om de alimentatie te berekenen, wordt gebruik gemaakt van diverse alimentatieberekenprogramma’s alsook van de alimentatienormen van de Expertgroep Alimentatienormen. Partneralimentatie en kinderalimentatie worden op verschillende wijzen berekend.

De wijze van berekenen van de kinderalimentatie is op 9 oktober 2015 opnieuw gewijzigd door een uitspraak van de Hoge Raad. De Hoge Raad wijkt hierbij af van de alimentatienormen en heeft bepaald dat bij de vaststelling van de door de ouders verschuldigde onderhoudsbijdrage voor hun minderjarige kinderen, het kindgebonden budget en de daarvan deel uitmakende alleenstaande ouderkop, niet in aanmerking dienen te worden genomen bij de bepaling van de behoefte van het kind, maar bij de berekening van de draagkracht van de ouder die het kindgebonden budget ontvangt. Er dient hierbij geen onderscheid te worden gemaakt tussen de alleenstaande ouderkop en het overige deel van het kindgebonden budget. Voorheen verminderde de alleenstaande ouderkop juist de behoefte van het kind, dit kon ertoe leiden dat er bij de onderhoudsplichtige geen alimentatieverplichting meer bestond aangezien de behoefte gedekt werd door het ontvangen kindgebonden budget.

Indien u van mening bent dat deze uitspraak invloed heeft op de reeds vastgestelde kinderalimentatie, dient u zelf de rechtbank te benaderen om de alimentatie te laten wijzigen, dit gebeurt niet automatisch. Wij kunnen voor u berekenen of een wijzigingsverzoek kans van slagen heeft.

Ook kunnen wij u terzijde staan bij het vaststellen of wijzigen van de alimentatie.

Alimentatie wordt jaarlijks geïndexeerd.

Contactgegevens

Allersma & Wierts Advocaten

Zuiderpark 16
9724 AG Groningen

Telefoon: 050 - 589 31 90
Fax: 050 - 311 26 64

*Aan de op deze site opgenomen informatie kunnen geen rechten worden ontleend.